Wydobywanie drożdży in silico odkrywa złoty samorodek dla biologii mitochondrialnej czesc 4

Ich analiza ostatecznie dała 14 genów, z których był B17.2L, paralog z B17.2, który koduje znaną strukturalną podjednostkę w ramieniu macierzy ludzkiego kompleksu I (18). Zsekwencjonowali B17.2L u 28 pacjentów z niedoborem kompleksu I i odkryli pacjenta, dziecko opisane powyżej, który wydawał się być homozygotą pod względem mutacji nonsensownej (C182T) w eksonie 2 z B17.2L, która spowodowała przedwczesne zakończenie translacji. Jej matka była heterozygotyczna pod względem tej mutacji, ale mutacja nie została stwierdzona u jej ojca, co sugeruje, że prawdopodobnie był heterozygotyczny pod względem allelu delecyjnego, który proband odziedziczył po nim jako jej allel ojcowski. Funkcjonalny złożony niedobór I i wadliwy zespół tego pacjenta, określony przez oznaczenie enzymu i 2D BN-PAGE, skorygowano przez transdukcję z wektorem wyrażającym cDNA B17.2L. Na koniec Ogilvie i in. wykazali, że białko B17.2L wiąże się ze specyficznym subkompleksem 830-kDa kompleksu I, który kumuluje się u różnych pacjentów z mutacjami w genach kodujących elementy strukturalne kompleksu I, ale nie z normalnym nienaruszonym kompleksem I jako takim. Na podstawie tych danych, autorzy wywnioskowali, że B17.2L jest składnikiem maszynerii komórkowej, która bierze udział w złożeniu kompleksu I, nie będąc częścią dojrzałego kompleksu I, i że utrata funkcji tego białka prowadzi do złożonego I niedobór (rysunek 1). Ludzie stoją na przeciwległym końcu spektrum od drożdży pod względem służenia jako łatwo manipulowany system genetyczny. Jednak badanie genetyki człowieka ma wiele do zaoferowania, nie tylko ze względu na bezpośredni udział w chorobach człowieka, ale także z powodu głębokości fenotypowego bogactwa oraz umiejscowienia i heterogeniczności alleli, jaką zapewnia ludzka choroba genetyczna. Rzeczywiście, jednym z bardziej uderzających tematów współczesnej genetyki molekularnej jest to, jak postęp w zrozumieniu podstawowych procesów biologicznych pojawiał się raz za razem z małżeństwa badań nad modelem organizmu z ostrożnymi ludzkimi badaniami genetycznymi. Badania opisane tutaj przez Ogilvie i współpracowników (17) są doskonałym przykładem takiego udanego małżeństwa. Podziękowania Autor wspierany jest przez Program Badań Intubacyjnych Narodowego Instytutu Badań nad Genomem Człowieka, NIH. Przypisy Patrz odnośny artykuł zaczynający się na stronie 2784. Zastosowano niestandardowe skróty: BN-PAGE, niebieska natywna STRONA; kompleks I, NADH: oksydoreduktaza ubichinonu. Konflikt interesów: autor zadeklarował brak konfliktu interesów.
[więcej w: jak zmierzyć długość członka, monar nowolipsk, krzywa cukrowa interpretacja wyników ]
[więcej w: monar nowolipsk, krzywa cukrowa interpretacja wyników, falvit skład ]