UTX w regeneracji mięśni odpowiednią dawkę i odpowiedni czas ad

Autorzy wygenerowali warunkową mysz KO, w której ekspresję UTX można w szczególności zlikwidować w dorosłych komórkach macierzystych mięśni szkieletowych (komórki satelitarne) i użyć tej myszy do zbadania wpływu niedoboru UTX na regenerację mięśni po ostrym uszkodzeniu mięśni. Rzeczywiście, utrata UTX w komórkach satelitarnych osłabiła regenerację mięśni u samców i samic myszy. Ponadto regeneracja mięśni została osłabiona u myszy typu knock-in wyrażających zmutowane białko UTX bez aktywności demetylazy, co sugeruje, że aktywność demetylazy H3K27 w komórkach satelitarnych jest niezbędna do regeneracji mięśni dorosłych. W celu zbadania zmian w funkcjach komórkowych, które są odpowiedzialne za osłabioną regenerację mięśni u myszy Utx KO, Faralli i in. badał aktywację i progresję linii komórek satelitarnych (6). Komórki satelitarne znajdują się głównie w stanie spoczynku u dorosłych zwierząt z powodu małej szybkości obrotu dojrzałych włókien mięśniowych. W odpowiedzi na urazy lub choroby, które uszkadzają miofibry, komórki satelitarne są aktywowane i ponownie wprowadzają cykl komórkowy. Potomstwo komórek satelitarnych następnie proliferuje i różnicuje się, tworząc nowe miofibry. Proces ten jest ściśle regulowany przez czasową ekspresję kluczowych miogenicznych czynników transkrypcyjnych, w tym PAX7, MyoD i myogeniny (Figura 1). Komórki satelitarne od zwierząt z warunkowo usuniętym Utx lub od zwierząt wykazujących enzymatycznie martwy UTX prawidłowo weszły w cykl komórkowy i uległy proliferacji w odpowiedzi na uszkodzenie mięśni (6). Jednakże zaobserwowano wyraźne zmniejszenie liczby różnicujących komórek potomnych, które są identyfikowane przez ekspresję miogeniny, czynnika transkrypcyjnego, który jest krytyczny dla różnicowania miogennego. Obniżenie ekspresji miogeniny korelowało z akumulacją H3K27me3 w regionie promotora miogeniny. Ta obserwacja jest zgodna z poprzednim doniesieniem z grupy Dilwortha, która wykazała, że UTX jest wymagany do indukcji miogeniny w miogenicznych liniach komórkowych w warunkach różnicowania in vitro (7). Rycina Aktywacja i różnicowanie komórek satelitarnych wymaga dokładnej czasowej ekspresji czynników transkrypcyjnych specyficznych dla linii. Spoczynkowe komórki satelitarne (QSC), oznaczone wysokim poziomem czynnika transkrypcyjnego PAX7, zaczynają proliferować w odpowiedzi na uszkodzenie mięśnia w wyniku urazu lub choroby. Miogenny czynnik regulatorowy MyoD powoduje różnicowanie aktywowanych komórek satelitarnych (ASC) w kierunku linii miogennej. W tych popełnionych miocytach regulacja w górę miogeniny sprzyja różnicowaniu i tworzeniu nowych włókien mięśniowych. W tym numerze Faralli i in. ujawniają, że demetylaza UTX jest wymagana do różnicowania komórek satelitarnych i pośredniczy w usuwaniu represyjnego markera H3K27me3 na promotorze miogeniny (6). Rozszyfrowanie równowagi między metylotransferazami i demetylazami jest niezbędne do zrozumienia regulacji H3K27me3 i jej roli w funkcji komórkowej
[więcej w: tritace zamienniki, przychodnia sportowa gdańsk, duspatalin retard ulotka ]
[podobne: tritace zamienniki, granulocyty podzielone, duspatalin retard ulotka ]