Stres i przerost mięśnia sercowego: złożony interfejs między biofizyką a przebudową serca cd

U większości tych pacjentów obniżona skuteczność kurczliwości LV odzwierciedla jedynie niedopasowanie po obciążeniu i nie zagraża wynikowi pooperacyjnemu (12). Czasami jednak pogorszenie kurczliwości LV jest gorsze niż przewidywane przez wysokie napięcie ściany LV, a u tych pacjentów zwiastuje on zły wynik pooperacyjny (12, 13). Badanie histopatologiczne pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej i różnym stopniem dysfunkcji skurczowej lewej komory dobrze potwierdziło koncepcję niedostatecznego przerostu LV leżącego u podłoża obniżonej czynności kurczliwości LV (13). W badaniu tym markery przerostu kardiomiocytów, takie jak zwiększony obszar przekroju kardiomiocytów i zwiększona zawartość DNA jądrowego, występowały u wszystkich pacjentów, niezależnie od ich frakcji wyrzutowej LV (EF). U pacjentów ze zmniejszoną LVEF (LVEF <50%), przerost kardiomiocytów był równoległy do zwyrodnienia kardiomiocytów, co było widoczne po zniknięciu włókien mięśniowych. Continue reading „Stres i przerost mięśnia sercowego: złożony interfejs między biofizyką a przebudową serca cd”

Plus ça zmiana, plus c Est la m Me wybrał cd

Oto, co udało mi się zrozumieć: jeśli karmisz świnki morskie nieprzyjemnymi chemikaliami, zachorują, a ich komórki mieloidalne wytworzą nowe pasma na żelu białkowym. Morał: nie próbuj tego w domu ze swoimi zwierzętami. I tego, którego nigdy nie zapomnę:. Naprawdę mam nadzieję, że ten rękopis nie zostanie opublikowany gdzieś z tymi danymi. Jak można temu zapobiec. Continue reading „Plus ça zmiana, plus c Est la m Me wybrał cd”

Przebudowa naczyń i układ kalikreina-kinina cd

Jednak założenie, że układ kalikreina-kinina może odgrywać ważną rolę w przebudowie naczyń i rozwoju choroby naczyniowej, potwierdza również niedawny raport wskazujący, że niedobór kininogenu jest związany z powstawaniem tętniaka aorty (14). Zarówno szczury Brown Norway Katholiek z niedoborem kininogenu (które mają spontaniczną mutację w genach kininogenu), jak i normalne szczury Brown Norway (które mają prawidłowy kininogen) są podatne na rozwój zmian w wewnętrznej elastycznej blaszce aorty; jednak w tym badaniu większy odsetek szczurów z niedoborem kininogenu (50%) rozwinął tętniaki niż te z prawidłowym kininogenem (32%). Tętniaki były związane ze wzmocnioną elastolizą, apoptozą zależną od FasL i kaspazy-3, indukcją kaskad proteolitycznych MMP-2 i MMP-3 oraz regulacją w dół tkanki inhibitora białka metaloproteinazy-4 macierzy (TIMP-4). Niedobór Kininogenu był również związany ze zmianami stężenia różnych cytokin w osoczu. Donoszeliśmy (15, 16), że tworzenie się węzłów szyjnych wewnętrznej po urazie śródbłonka zapobiegało za pomocą enzymu konwertującego angiotensynę lub inhibitora kinazy II, w czym pośredniczyły kininy i NO. Continue reading „Przebudowa naczyń i układ kalikreina-kinina cd”

Nowa hipoteza o tym, jak hormony steroidowe płciowe regulują masę kostną ad

Drugi mechanizm działania dla klasycznej ścieżki obejmuje interakcje białko-białko. Zazwyczaj w tym szlaku kompleksy receptor-ligand oddziałują z czynnikami transkrypcyjnymi w celu zmiany zdolności czynnika transkrypcyjnego do wpływania na transkrypcję genu. Przykładem tego mechanizmu jest zdolność kompleksów ligowanych-ER do wpływania na funkcję białka aktywującego-1 i białka specyficznego-1 (4, 5). Jednak wspólną cechą obu tych klasycznych ścieżek jest to, że zmiany w transkrypcji genów zwykle występują po 30. 60 minutach. Continue reading „Nowa hipoteza o tym, jak hormony steroidowe płciowe regulują masę kostną ad”

UTX w regeneracji mięśni odpowiednią dawkę i odpowiedni czas

Precyzyjne modyfikacje epigenetyczne w komórkach macierzystych kontrolują programy rozwojowe i decyzje dotyczące losów komórek. W szczególności, dodanie lub usunięcie trimetylowania histoli 3 lizyny 27 (H3K27me3) w genach specyficznych dla linii zostało połączone z represją ekspresji genu, a dokładna równowaga metylotransferaz i demetylaz w komórkach określa poziomy H3K27me3. Demetylaza UTX jest niezbędna do rozwoju i homeostazy tkanek; jednak rola UTX w regeneracji tkanki za pośrednictwem komórek macierzystych jest nieznana. W tym numerze JCI, Dilworth i współpracownicy ujawniają, że UTX i jego aktywność demetylaza są wymagane w linii komórek macierzystych mięśni w celu regeneracji mięśni w odpowiedzi na uraz. W szczególności, UTX pośredniczy w usuwaniu H3K27me3 w promotorze czynnika transkrypcyjnego miogeniny, który reguluje różnicowanie miogeniczne. Continue reading „UTX w regeneracji mięśni odpowiednią dawkę i odpowiedni czas”

Mechanizmy tolerancji immunologicznej na alergeny: rola IL-10 i Treg

W ciągu ostatnich 20 lat poczyniono znaczne postępy w zrozumieniu molekularnych i komórkowych mechanizmów tolerancji alergenów u ludzi. Demonstracja tolerancji komórek T, w szczególności za pośrednictwem funkcji immunosupresyjnych IL-10, doprowadziła do zasadniczej zmiany koncepcyjnej w tym obszarze. Obecnie znane podstawowe składniki tolerancji na alergeny obejmują indukcję specyficznych dla alergenu podzbiorów regulatorowych limfocytów T i B, funkcję immunosupresyjną wydzielanych czynników, takich jak IL-10 i TGF-a, wytwarzanie alergenu izotypowego IgG4. swoiste przeciwciała blokujące i zmniejszone alergiczne reakcje zapalne przez komórki tuczne, bazofile i eozynofile w stanach zapalnych tkanek. Komórki T i odpowiedź alergiczna Tolerancja immunologiczna może rozwinąć się przeciwko jakiejkolwiek substancji aktywującej układ odpornościowy, a wiele mechanizmów pośredniczy w tym procesie. Continue reading „Mechanizmy tolerancji immunologicznej na alergeny: rola IL-10 i Treg”

W punkcie przełomowym dla terapii epigenetycznych w raku czesc 4

Szlaki te mogą obejmować oporność na leki, hamowanie różnicowania komórek macierzystych, nadzór immunologiczny i wiele innych. Dlatego też leki ukierunkowane na procesy epigenomiczne mogą mieć w przyszłości duży potencjał terapeutyczny. Robert Campbell i Peter Tummino badają rozwój nowych ekscytujących leków skierowanych przeciwko innym czytelnikom, pisarzom i gumkom, takim jak wzmacniacz inhibitorów 2-estrów homologu (EZH2), inhibitorów bromodomen i dodatnich (BET) oraz histonów podobnych do DOT1 H3K79 inhibitory metylotransferazy (DOT1L) i przedstawia dyskusję nad opracowaniem nowych terapii z perspektywy przemysłu farmaceutycznego (16). Mnóstwo mutacji zaobserwowanych w genach modyfikujących epigenom (omówione przez Weisenberger a, nr 3) potwierdza podejście polegające na stosowaniu inhibitorów procesów epigenetycznych do opracowywania leków. Co ważne, wiele z obserwowanych mutacji występuje w enzymach, które są znacznie łatwiejsze do nakierowania niż inne białka, takie jak czynniki transkrypcyjne. Continue reading „W punkcie przełomowym dla terapii epigenetycznych w raku czesc 4”

Potencjał terapeutyczny peptydu skierowanego do opiekunów komórek BCL-2 w raku cd

Te tak zwane stabilizowane helisy domen BCL-2 (SAHB) są bardziej stabilne niż ich niezmodyfikowane odpowiedniki i, w przeciwieństwie do nich, są łatwo pobierane przez komórki (9). W poprzednich badaniach grupa ta wykazała, że SAHB pochodzące z dwóch najsilniejszych białek tylko BH3, BIM i BID, wiążą się przejściowo z BAX i wyzwalają zmiany konformacyjne, które umożliwiają BAX oligomeryzację i permeabilizację mitochondrialnej błony zewnętrznej (10, 11). ). Nieoczekiwanie, miejsce wyzwalające na BAX zostało odwzorowane nie na hydrofobowy rowek podobny do tego w białkach prosurwalnych, ale zamiast do odległego. Tylnego miejsca. Continue reading „Potencjał terapeutyczny peptydu skierowanego do opiekunów komórek BCL-2 w raku cd”

Jądro jelitowe: rozumienie tego, co jesz cd

Postrzeganie tłuszczów różni się między jamą ustną a jelitem cienkim. W jamie ustnej smak nienasyconych kwasów tłuszczowych wyzwala sygnały zwiększające głód, podczas gdy w jelicie cienkim kwasy tłuszczowe wyzwalają sygnały sytości (16). Różnica tkwi w nabłonkowych komórkach czuciowych, które przekazują sygnał chemiczny z trawionego lipidu do elektrycznego impulsu w nerwach. Niektóre dietetyczne kwasy tłuszczowe w jelicie cienkim wywierają silne działanie anorektyczne poprzez mechanizm, w którym lipidy wiążą się i aktywują receptory powierzchni komórkowej, takie jak GPR40, GPR41 lub ILDR1 (17, 18). DiPatrizio i Piomelli omawiają, w jaki sposób endogenne lipidy wytwarzane w jelitach modulują zachowania apetytywne (19). Continue reading „Jądro jelitowe: rozumienie tego, co jesz cd”

Terapia genowa w cukrzycy typu 1: nowe podejście do ukierunkowanego leczenia autoimmunizacji ad

U ludzi zgłaszano również kilka wad wpływających na Treg (10): zmniejszoną liczbę limfocytów T CD4 + CD25 + i niedobór wytwarzania cytokin przez limfocyty T V. 24+ NK, odpowiednik mysiego regulacyjnego V. 14+ NK Populacja komórek T. Ludzki T1DM jest również związany z polimorfizmem w MHC klasy II i CTLA-4 (1, 7). Tak więc utrzymanie tolerancji wpływa zarówno na poziom centralny, jak i obwodowy (ryc. Continue reading „Terapia genowa w cukrzycy typu 1: nowe podejście do ukierunkowanego leczenia autoimmunizacji ad”