Metody

ZnalezioneZachowane i uszkodzone próbki chrząstki od tego samego dawcy uzyskano z badania Chrząstka stawowo-wieńcowa, składającego się z pacjentów z OA, którzy przeszli operację wymiany stawu z powodu schyłkowej fazy choroby. W obecnym badaniu próbki chrząstki z 63 włączono pacjentów.

Małe sekwencjonowanie RNA i mRNA

Sekwencjonowanie wysokiej jakości miRNA i mRNA przeprowadzono na odpowiednio Illuminie HiSeq 2500 i HiSeq 2000/4000.


Analiza DE

Analizę DE przeprowadzono na sparowanych próbkach obu zestawów danych, tj. 30 sparowanych próbek (14 kolan i 16 bioder) dla miRNA i 35 sparowanych próbek dla mRNA (28 kolan i 7 bioder). Analiza miRNA DE została również przeprowadzona podczas stratyfikacji dla stawu (14 kolan i 16 sparowanych bioder). Benjamini-Hochberg wielokrotne wartości skorygowane testem p o wartości odcięcia istotności wynoszącej 0,05 są zgłaszane jako współczynnik fałszywych odkryć (FDR).
[przypisy: przychodnia sportowa gdańsk, kacheksja, cerutin ulotka ]